Kíváncsi mi történik az Illatos úton? Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Működési rend

A FÖRI Állategészségügyi Szolgálat a jogszabályban, illetőleg a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság SZMSZ-ében meghatározott szakirányú feladatait az alábbiak szerint látja el.

Állategészségügyi feladatok

 1. A főváros belterületén a háziasított állatfajok kóbor egyedeinek befogását a befogásra kiképzett, gépkocsinként 2 fős személyzet végzi.
 2. A lakossági bejelentések alapján történő befogásokat, a bejelentést követő 24 órán belül meg kell kísérelni, és ahhoz a bejelentőt együttműködésre kell felkérni.
 3. Sikertelen befogás estén az adott területet fokozott ellenőrzés alatt kell tartani, és amennyiben ingatlanról kijáró ebek által okozott problémáról van szó, intézkedni kell arról, hogy az ebtartási rendelet megszegőivel szemben az illetékes kerületi polgármesteri hivatal saját hatáskörében járjon el.
 4. Közintézmények (pl. iskola, óvoda, bölcsőde), közforgalmú utak, terek környékén előforduló agresszív kóbor állatok befogását haladéktalanul meg kell kísérelni, és a kísérletet mindaddig folytatni kell, amíg az eredményre nem vezet.
 5. Az állategészségügyi osztályvezető a kerületi polgármesteri hivatalok és az állampolgárok bejelentéseinek figyelembe vételével a fővárosi peremkerületek belterületi minősítésű részén - a kóbor ebek által leginkább veszélyeztetett területeken - ebbefogó akciókat szervez.
 6. A kóbor állatok befogást az állatok kíméletével, az állatvédelmi törvény előírásainak betartásával kell végrehajtani.
 7. Üzemi területeken (pl. Budapesti Közlekedési Vállalat, Magyar Államvasutak, kórház) a kóbor állatok befogását akkor kell megkísérelni, ha az adott terület tulajdonosa (használója) azt írásban – sürgős esetben faxon vagy telefonon – kéri, és egyben kötelezettséget vállal a munkavégzés feltételeinek biztosítására.
 8. A befogott kóbor húsevő emlősállatokat legalább 15 napig kell a Telepen tartani, elhelyezésüket, ellátásukat és őrzésüket a jogszabályban meghatározott feltételekkel kell biztosítani, és a Telep járványmentes állapotának fenntartása érdekében az állatokat a szükséges védőoltásokkal el kell látni.
 9. Minden lehetséges eszközzel meg kell kísérelni a befogott ebek gazdáinak felkutatását és értesítését, majd jelentkezése esetén – részére a tartási költségek megtérítése, valamint kötelező oltásának igazolása ellenében – az ebet ki kell adni Amennyiben az állat 365 napon belül nem részesült védőoltásban, az ebet veszettség ellen be kell oltani, és féregtelenítő kezelésben kell részesíteni.
 10. A befogott ebekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a befogás helyét, idejét, az állat leírását, az elhelyezésül szolgáló kennel számát, az eb további sorsára utaló adatokat.
 11. A ki nem váltott ebekkel a Telep a vonatkozó előírások betartásával szabadon rendelkezik. Ez azonban nem jelentheti az életük egészségügyi indok nélküli kioltását. Ennek során a külön meghatározott időn túl az állatokat – a jogszabályban meghatározott célokra – értékesítheti. Az értékesítésnél az állategészségügyi előírásokat (védőoltás, féregtelenítés, mikrochippal történő megjelölés) érvényesíteni kell.
 12. A kerületi önkormányzatok jegyzői által jogerősen elkobzott ebeket a Telep átveszi. Az elkobzott eb volt tulajdonosának nem adható vissza.
 13. A Telep az állategészségügyi hatóság rendelkezésére a veszettségre gyanús, illetve veszettség fertőzöttségre gyanús húsevő emlősállat 90 napos hatósági megfigyelését – az állategészségügyi előírások betartásával – köteles ellátni.
 14. A Telepen megfigyelés alatt bármely okból elhullott, illetve megfigyelés közben veszettségre utaló tüneteket mutató és ezért túlaltatott állatok hulláit vizsgálat céljából kísérőirattal együtt a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságába kell küldeni.
 15. A gyógyíthatatlanul beteg, közveszélyesen vad állat életének kioltása csak állatorvosi beavatkozással, állatorvosi vélemény alapján fájdalomtól mentesen történhet.
 16. A Telepen keletkezett vagy oda a főváros területéről beszállított eb és macska tetem (állati hulladék) ártalmatlanná tételét a Telep a Felügyelettel szerződéses jogviszonyban álló, a tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel rendelkező szolgáltatóval végezteti el.

Állategészségügyi szolgáltatások

 1. A főváros lakossága által továbbtartani nem szándékozott ebet a Telepen díjmentesen átveszi. A leadott állatok azonnal a Telep tulajdonába kerülnek, azokkal szabadon rendelkezik.
 2. A leadott ebekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a leadás helyét, idejét, az állat leírását, a kennel számát és az eb további sorsára utaló adatokat.
 3. Az értékesített állatok csak korcsoportjuknak megfelelő védőoltás beadása mikrochippel történő megjelölés és féregtelenítő kezelés megtörténte után hagyhatják el a Telepet, mellyel kapcsolatos térítési díjat az új tulajdonosnak meg kell fizetnie.
 4. A tulajdonos kérésére állatorvosi vélemény alapján a Telep elvégzi a gyógyíthatatlanul beteg eb és macska helyszínen, vagy a Telepen történő túlaltatását, az állati tetem elszállítását és ártalmatlanná tételét.
 5. A Telep szükség esetén térítési díj ellenében elvégzi a veszettség szempontjából aggályos húsevő emlősállatok 14 napos megfigyelését.
 6. A Telep szolgáltatásainak díjtételeit a Felügyelet igazgatójának javaslatára az SZMSZ módosításaként a Közgyűlés évente – a tárgyévet megelőző év december 31-ig – határozza meg. A díjtételeket a függelék tartalmazza.

A Telep munka- és ügyfélfogadási rendje

 1. Az Állategészségügyi Telepen dolgozók munkarendjét az SZMSZ V. fejezete határozza meg.
 2. A Telep ügyfélfogadási rendje:
  1. hétfőtől szombatig: 10-13 óra között;
  2. vasárnap, munkaszüneti napokon 10-13 óra között tart.
  3.  ünnepnapokon zárva.
 3. A Telep 19-7 óra között ügyeleti szolgálatát – amely kizárólag ez időszakban bejelentett veszélyes kóbor ebek befogására terjed ki – a Felügyelettel szerződéses jogviszonyban álló vállalkozó – a vállalkozási szerződésben meghatározott feltételekkel – látja el.
 4. A Telep egyes alkalmazottainak munkaköri beosztását az állategészségügyi osztályvezető határozza meg.
 5. A Telep munkaidejétől való eltérésre – szükség esetén – a Felügyelet igazgatójának engedélye vagy utasítása alapján van lehetőség.
 6. A Telep porta és ügyeleti szolgálatát 07:00 és 19:00 között a telep munkatársai; valamint 19.00 óra és 07.00 óra közötti őrzés-védelmét a Felügyelettel kötött megbízási szerződésben foglaltak szerint, vagyonvédelmi vállalkozó biztosítja. A szolgálat ellátását az állategészségügyi osztályvezető a megbízottja útján ellenőrzi.
 7. Rendkívüli eseményt képez minden olyan esemény, amely a Telep zavartalan működését, a munkatársak és az ügyfelek életét és testi épségét, valamint a Telep anyagi javait, eszközeit veszélyezteti. Így különösen:
  1. a tűz, robbanás és elemi csapás;
  2. súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérülést, vagy halált okozó munkahelyi baleset;
  3. az ügyfelet érő sérülést okozó baleset;
  4. a Telep alkalmazottját ért támadás vagy annak kísérlete;
  5. a munkavégzés során okozott vagy elszenvedett közlekedési baleset;
  6. kábítószernek nyilvánított anyagok, gyógyszerek, oltóanyagok nyilvántartott készleteiben keletkezett hiány.